please activate JavaScript in your browser
Quartes
Rundvee Varkens Pluimvee Kalkoenen Konijnen Schapen Paarden
  

Startpagina
Professionele veehouders
Hobby dierenkwekers
MyQUARTES
Corporate Info
Dienstverlening
Robotmelken
QUARTES-Seeds         
Marktprijzen
Q-bibliotheek          
Klant in beeld
Interessante sites
Werkaanbiedingen
Routebeschrijving
Registratie
Evenementen
Nieuws
Quartes
 

Interessante sites
 

www.amcra.be
AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals) is een kenniscentrum inzake antibioticagebruik en -resistentie bij dieren. De missie van AMCRA: alle gegevens omtrent gebruik van en resistentie tegen antimicrobiële middelen bij dieren in België verzamelen en analyseren om daarover op een neutrale, objectieve manier te communiceren en te adviseren, ter vrijwaring van de volksgezondheid.
 

www.arvalis.nl
Arvalis is een agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Arvalis verstrekt advies in Zuidoost Nederland en gedeeltes van België en Duitsland en staat bekend als de vraagbaak en adviespartner voor boeren en tuinders op het gebied van bedrijfsadvies, locatieadvies, architectuur & bouwadvies, makelaardij, juridisch advies, innovatie en subsidies.
 

www.belbeef.be
Belbeef is een interprofessionele organisatie bestaande uit de diverse schakels in de vleesverwerkende sector. De vzw Belbeef zet zich via het beheer van het kwaliteitslabel Meritus in voor de bevordering van de consumptie en de ondersteuning van het imago van het Belgische rundsvlees. Sinds 6 juni 2013 is Belbeef de beheerder van het generiek lastenboek rundvlees.
 

www.bemefa.be
De Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten (Bemefa) verdedigt de belangen van de mengvoedersector en streeft hierbij naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een economisch en ecologisch verantwoorde dierlijke voederproductie. Die vormt de beste garantie voor de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties, want gezonde dieren zorgen voor gezonde mensen.
 

www.certus.be
Certus is een varkensvleeslabel met dubbele zekerheid: uiterst lekker en absoluut gezond. Certus is een initiatief van de verschillende schakels in de varkensvleesproductie, verenigd in de interprofessionele organisatie Belpork. De mengvoederfabrikant, de varkenshouder, het slachthuis, de uitsnijderij, de groothandel en de slager werken samen om u het zuiverste en fijnste varkensvlees aan te bieden.
 

www.crv4all.be
De Coöperatie Rundvee Verbetering (CRV) is een internationale onderneming die streeft naar rundveeverbetering, o.a. via genetische selectie en kunstmatige inseminatie. In Vlaanderen zijn de deelnemende rundveehouders verenigd in de Vlaamse rundveevereniging (VRV), gevestigd in Oosterzele. In Nederland zijn de deelnemende rundveehouders verenigd in de afdeling CR Delta, gevestigd in Arnhem.
 

www.dgz.be
De vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen ontstond uit de vroegere Provinciale Verbonden voor Dierenziektenbestrijding. DGZ Vlaanderen doet aan dierenziektenbestrijding en zet zich actief in voor de gezondheidszorg van de voedselproducerende dieren door diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding, praktijkgericht laboratoriumonderzoek en voorlichting aan de veehouders en de dierenartsen.
 

www.emis.vito.be
EMIS (Energie- en milieu-informatiesysteem van VITO) heeft tot taak om energie- en milieu-informatie binnen het Vlaamse Gewest te verspreiden. Via de EMIS-website blijft u op de hoogte van milieu- en energierelevante wetgeving. Zo kunt u updates in de wetgeving raadplegen, maar biedt de website ook ook een hulpmiddel om volledig geactualiseerde versies van wetteksten op te vragen.
 

www.ovocom.be
Ovocom (Overlegplatform Voedermiddelenkolom) is een communicatieplatform voor de verschillende schakels van de voedermid-delenkolom: voedermiddelenproducenten, mengvoederfabrikanten, veehouders, dierenhandel, slachthuizen, voedingsindustrie, transport & distributie. Ovocom ijvert voor de ontwikkeling en verspreiding van de GMP-code (Good Manufacturing Practice) en is ook actief bij de GMP-certificering.
 

www.pqa.be
PQA (Porcs Qualité Ardenne) is een coöperatieve vennootschap van varkensfokkers-vetmesters, in 1989 opgericht door 14 producenten en één keurslager. Om kwaliteitsvarkensvlees te kunnen waarborgen, maakte PQA in samenwerking met het erkende certificatieorganisme Promag een eigen productdossier op, wat in 1993 resulteerde in de erkenning van het kwaliteitslabel "Ardeens hoevevarken".
 

www.sle.be
De vzw Steunpunt Levend Erfgoed ijvert voor het bewaren van oude, streekeigen landbouw-, neerhof- en huisdierrassen: kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, duiven, honden, konijnen, schapen, geiten, varkens, runderen en paarden. Oude Belgische dierrassen zijn het resultaat van eeuwen fokkerskunst. Die traditionele landbouw- en neerhofdieren verdienen bescherming omdat ze cultuurhistorische waarde hebben.
 

www.vandenbogaerde-nv.be
Als familiale rundvleesgroothandel kiest de nv Vandenbogaerde al sinds 1993 voor een samenwerking met QUARTES voor de ontplooiing van een eigen productieketen van kwaliteitsrundvlees, gecontroleerd van de kweek tot de distributie: van riek tot vork. Daarbij komt Vandenbogaerde tegemoet aan de strengste kwaliteitseisen van de sector, met inspecties door een onafhankelijk controleorganisme.
 

www.varkensloket.be
Het varkensloket is een platform opgericht door de Vlaamse overheid, ter ondersteuning van de varkenssector. Het is een onafhankelijk, gratis aanspreekpunt voor zowel varkenshouders als voorlichters die vragen hebben over de varkenssector. Daartoe verzamelt het loket actuele informatie over de varkenshouderij en vertaalt het onderzoeksresultaten naar concreet bruikbare gegevens voor de sector.
 

www.vcm-mestverwerking.be
Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) coördineert het overleg tussen de overheid en het bedrijfsleven, stimuleert en begeleidt mestverwerkingsinitiatieven, verstrekt eerstelijnsadvies aan bedrijven over alle aspecten van de mestverwerkings-problematiek zoals mestdecreet, milieuvergunning, sectorale milieuvoorwaarden, inplantingsplaatsen en afzet van eindproducten.
 

www.vilt.be
Het Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw (Vilt) informeert het brede publiek over de Vlaamse land- en tuinbouw. Meer kennis over de land- en tuinbouw brengt meer begrip teweeg bij de samenleving. Tegelijkertijd promoot Vilt het concept duurzame landbouw. Door meer duurzaam te produceren, integreren land- en tuinbouwers zich automatisch beter in de maatschappij.
 

www.vlam.be
VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) promoot het imago en de afzet van producten en diensten van de Vlaamse land- en tuinbouw, visserij en agroalimentaire sector. VLAM bevordert ook de kwaliteit van de Vlaamse land- en tuinbouwproducten. Die sectoren ontwikkelden systemen en labels die elke schakel van de voedselketen bewaken en zo altijd kwaliteit kunnen garanderen.
 

www.vlm.be
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is belast met de zorg voor de open ruimte in Vlaanderen. De Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij moet een duurzaam evenwicht tussen landbouw en milieu realiseren. Daartoe zal ze de aanpak van de mest-problematiek coördineren, de nitraat- en de fosfaatproductie in Vlaanderen onder controle houden en het verantwoord gebruik van mest stimuleren.
 

www.favv.be
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, of kortweg Voedselagentschap, controleert de voedings-middelen en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen, keurt de productie, verwerking, bewaring, vervoer en handel van voedingsmiddelen en hun grondstoffen, en levert erkenningen en vergunningen af voor de uitoefening van activiteiten in de voedselketen.
 

www.volysstar.be
Volys Star ontwikkelt, verwerkt en verkoopt kip en kalkoen, onder de vorm van charcuterie, culinaire en gepaneerde producten, zowel in koeling als in diepvries, voor retail, wholesale, foodservice en industrie. Volys Star is pionier en trendsetter in gevogelteproducten met toegevoegde waarde. De constante drang naar innovatie resulteert in een breed en diep assortiment evenals in diverse unieke producten.
 

www.whh.be
Westhoek Holsteins, de Vlaamse vzw voor zwartbont en red Holstein-fokkers, profileert zich als een vereniging die degelijke kwaliteit brengt waarbij de basiskennis wordt aangescherpt en nieuwigheden worden toegelicht en geëvalueerd. De vereniging is neutraal en onaf-hankelijk t.o.v. officiële en commerciële instanties en telt 200 leden melkveehouders en geïnteresseerden in West- en Oost-Vlaanderen.
 
 
TOP